Överhettningsdetektion


Så många som hälften av alla bränder i industrimiljö inträffar till följd av överhettning i elektrisk utrustning

Vid sidan av att detektera gnistor kan Atexon®-sensorn även detektera överhettning av elektriska motorer. I träförädlingsindustrin inträffar så många som hälften av alla bränder i utloppsenheterna hos sågspånstömningssystem.

Atexon® överhettningsdetektorer fungerar mycket väl i utloppsenheterna på sågspånssystem, rotationsmatare, skruvmatare och i kompletta maskinanordningar.

Hur pass snabb detektionsreaktion och användningstid som krävs samt ytarean på utrustningen som övervakas påverkar valet av sensor.

Den stora bredden av olika industriprocesser gör att olika temperaturdetektionskrav är nödvändiga. I Atexon-utbudet ingår en rad olika stavsensorer och termokablar som mäter precisa temperaturer.

Atexon® VR18Z gnistdetektions- och brandsläckningssystem har stöd för ett flertal överhettningssensorer. Våra skyddsexperter hjälper dig att välja komponenter som passar ert specifika användningsområde.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!