Explosionsförebyggande System För Antändligt Damm


Risker som är förknippade med explosion av antändligt damm kan reduceras eller elimineras genom att installera ett system från IEP Technologies. Vid i princip alla anläggningar där fasta material hanteras, förvaras eller bearbetas förekommer risk för explosion när materialen omvandlas till damm. Dammexplosioner kan inträffa i många olika material, inklusive men inte begränsat till: aluminium, pappers- och trämassa, kol, majs, mjöl, svampmedel, spannmål, mjölkpulver, läkemedel, plast, harts, stärkelse och socker. Om ett material har kapacitet att brinna innebär det i regel att det även, under rätt förhållanden, kan explodera.

Miljöer där explosioner av antändligt damm kan inträffa återfinns i transportanordningar, processutrustning, pulveriseringsmaskiner och förvaringsutrymmen. De olika miljöerna innebär unika utmaningar vad gäller att reducera eller eliminera explosionsriskerna.

EXPLOSIONSVENTILATION/-ISOLERING/-DÄMPNING

Vid alla anläggningar där fasta material hanteras, förvaras eller bearbetas förekommer risk för explosioner. Om ett material har kapacitet att brinna innebär det i regel att det även, under rätt förhållanden, kan explodera. Riskerna kan förebyggas genom att välja rätt explosionsskyddssystem.

Explosionsventilation är en av de tre grundläggande systemtyperna som skyddar mot explosioner av antändligt damm. De andra två är isolering och dämpning. Ett dämpningssystem ska användas när material inte på ett säkert sätt kan släppas ut i miljön, ett processkärl är beläget inom 3 meter från byggnadsstrukturen eller när en explosion inte kan ventileras till ett säkert utrymme. Om det finns risk för att ett eldklot sprids till andra byggnader eller processkärl via sammankopplade kanaler ska ett isoleringssystem användas.

NFPA-standard för antändligt damm

NFPA 654 – standarden för förebyggande av brand och dammexplosioner vid tillverkning, bearbetning och hantering av antändligt fast material (Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids) – innehåller omfattande riktlinjer för hur damm ska hanteras i syfte att förhindra explosioner. Några rekommendationer som ingår i standarden är följande:

Minimera utsläpp av damm från processutrustning och ventilationssystem.
Använda dammuppsamlare och filter.
Bruka underlag som minimerar ansamling av damm och underlättar rengöring.
Möjliggöra åtkomst till samtliga dolda utrymmen i inspektionssyfte.
Regelbundet inspektera om det förekommer dammrester i öppna och dolda utrymmen.
Regelbundet avlägsna dammrester.
Använda rengöringsmetoder som inte genererar dammoln när antändningskällor förekommer.
Enbart använda uppsugningsanordningar som är godkända för dammuppsamling.
Placera avlastningsventiler på avstånd från områden där dammrisker föreligger.
Utarbeta och implementera ett program för inspektion, testning, rengöring och kontroll av dammrisker (företrädesvis med skriftliga protokoll samt med fastställda scheman och rutiner).


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!