Sekretesspolicy

Senaste uppdatering: den 21 januari 2019

1. Om oss

IEP Technologies, LLC (”IEP Technologies”, ”vi”, ”oss,” ”vår”) ansvarar för insamlingen, behandlingen och lagringen av dina uppgifter. Mer information om oss finns på Om Oss.

Vår högsta prioritering är att behandla dina personuppgifter med största noggrannhet och aktsamhet. Vi behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig lag inom EU, den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och bestämmelser i respektive land.

Denna sekretesspolicy gäller för IEP Technologies webbplats, som kan nås på www.ieptechnologies.com, och för vårt företags alla övriga webbplatser som kan nås under vår domän (www.ieptechnologies.com), eller som länkar till denna sekretesspolicy (kollektivt benämnd som ”webbplatsen”). Om du går till en annan operatörs webbplats, som finns på vår webbplats, gäller deras egen sekretesspolicy, och respektive webbplats operatör ansvarar för innehållet som finns på dessa. Denna sekretesspolicy har lagts till våra användningsvillkor, som även de gäller när du besöker eller använder webbplatsen.

I denna sekretesspolicy ges en översikt över den praxis som vår koncern använder vid behandling av personuppgifter. Nedan finns en översikt över alla våra tjänster i samband med att vi samlar in och behandlar personuppgifter på vår webbplats.

Om separata eller ytterligare villkor gäller för enskilda tjänster, eller om vi behöver be om ditt samtycke, får du veta det innan du börjar använda respektive tjänst (t.ex. prenumeration på nyhetsbrev).

Trots de åtgärder som vi vidtar för att skydda dina personuppgifter finns det ingen metod för överföring över internet eller för elektronisk lagring som är 100 % säker. IEP Technologies kan inte garantera dina personuppgifters säkerhet eller integritet och är inte ansvarigt för säkerhets- eller integritetsöverträdelser, för tredje part som fångar upp uppgifterna under överföring eller för skador som orsakas din dator eller annan egendom när du besöker vår webbplats. Om du har frågor om säkerheten på vår webbplats kan du kontakta oss på info.iep.us@hoerbiger.com.

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Läs texten ”Senaste uppdatering” överst på sidan för att se när denna sekretesspolicy senast reviderades. Alla ändringar av denna sekretesspolicy börjar gälla från och med att den reviderade sekretesspolicyn läggs ut på denna webbplats.

2. Varför vi behandlar dina personuppgifter

När du besöker och interagerar med vår webbplats får vi samla in information om dig, inbegripet ”personuppgifter”, såsom beskrivs i avsnitt 3 nedan.

De personuppgifter som vi samlar in från dig använder vi på olika sätt. Om du exempelvis vill kontakta oss ber vi om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och adress samt andra liknande personuppgifter som du frivilligt ger oss så att vi kan kommunicera med dig. Det är du som bestämmer om du vill ge oss dessa uppgifter eller inte. De uppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster är markerade som sådana.

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för följande ändamål enligt följande rättsliga grunder:

 • Ingående av avtal enligt artikel 6.1 a och b i dataskyddsförordningen
 • Behandling av avtal enligt artikel 6.1 a och b i dataskyddsförordningen
 • Kundhantering enligt artikel 6.1 b, c och f i dataskyddsförordningen
 • Kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i dataskyddsförordningen
 • Direktmarknadsföring och -reklam enligt artikel 6.1 a och f i dataskyddsförordningen
 • Implementering av samtyckesförsäkran enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen
 • Säkerställande av att system för behandling av personuppgifter fungerar på rätt sätt enligt artikel 6.1 c och f i dataskyddsförordningen
 • Förfaranden och resurshantering avseende urval och anställning av sökanden enligt artikel 6.1 a och b i dataskyddsförordningen.

3. Vilka typer av uppgifter om dig vi samlar in och behandlar

Vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, eller enligt definition i gällande lag, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn. Personuppgifter inbegriper bland annat information som ditt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum (om detta anges).

Statistisk information som inte kan sammankopplas med dig direkt eller indirekt – exempelvis hur populära enskilda webbplatser i vårt erbjudande är eller antalet användare per sida – räknas inte som personuppgifter. IEP Technologies samlar in personuppgifter både direkt och indirekt enligt beskrivningen nedan. I båda fallen samlas personuppgifter endast in i den utsträckning som det är nödvändigt, och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som anges i avsnitt 2. Du bestämmer om du vill överföra uppgifter till oss som tekniskt sett inte behövs, men som ändå är till hjälp för att optimera din användning av våra tjänster. Respektive uppgiftsfält är markerade som ”frivilligt”.

Om du ger oss en tredje parts personuppgifter innebär det att du har meddelat denna tredje part om detta och fått deras godkännande att tillhandahålla sådan information om dem.

De personuppgifter som vi samlar in direkt från dig inbegriper:

 • Din hälsningsfras och ditt namn, t.ex. för att ge ditt användarkonto ett namn (stängt inloggningsområde),
 • E-postadress och, om tillämpligt, ett av dig valt lösenord, t.ex. i samband med att du använder ditt kundkonto eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär,
 • Uppgifter om sökande i samband med vår ansökningsprocess online,
 • Uppgifter som du frivilligt överför till oss när du använder våra tjänster, som e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och adress, när du använder vårt kontaktformulär,
 • Uppgifter som du frivilligt överför till oss som en del av användningen av våra tjänster och andra uppgifter som du frivilligt väljer att tillhandahålla.

Dessutom samlas uppgifter om dig in indirekt när du använder våra tjänster:

 • Uppgifter om teknisk anslutning, t.ex. den sida som rings upp på vår webbplats, din IP-adress förkortad till de tre sista siffrorna, datum och klockslag för uppringningen,
 • Uppgifter som samlas in i samband med webbplatsspårning.

Minderåriga:

Vår webbplats är inte avsedd för minderåriga under 16 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga.

Ingen under 16 år får tillhandahålla information till eller på webbplatsen. Om vi fastställer att en minderårig under 16 år har skickat personuppgifter till oss, utan vårdnadshavarens eller den minderårigas samtycke, kommer vi att radera uppgifterna omedelbart. Om du misstänker att vi kan ha information från eller om ett barn under 16 år ber vi dig kontakta oss på info.iep.us@hoerbiger.com

4. Vem som har tillgång till dina uppgifter och till vem vi överför dina uppgifter

 1. Åtkomst för tredjepartsleverantörer

  Åtkomst till dina personuppgifter som lagras av oss begränsas till våra anställda och de tjänsteleverantörer som förordnats av oss och som behöver använda eller ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna stödja vår verksamhet eller i samband med administrationen och supporten av de aktiviteter som anges ovan.

  Om tredjeparter får åtkomst till dina personuppgifter innebär det att har vi fått ditt tillstånd eller att det finns en rättslig grund för att ge tredjepart tillgång till uppgifterna.

  Vi använder oss även av tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och behandla dina uppgifter (inbegripet webbhotell, skicka brev eller e-post, upprätthålla och analysera databaser, skydda och säkra våra webbservrar eller webbplatsspårning). I den mån som särskilda bestämmelser gäller för dessa tjänster har vi utfört dem åt dig på följande sätt för respektive tjänst.

  Tjänsteleverantörerna är bundna av avtalsförpliktelser om att hålla personuppgifter konfidentiella, behandla uppgifterna endast enligt våra anvisningar, och leverantörerna måste följa gällande dataskyddsförordning. Alla underleverantörer har noga valts ut och har endast åtkomst till dina uppgifter i den utsträckning och under den tid som behövs för att tillhandahålla tjänsterna, eller i den utsträckning som du har gett ditt samtycke till behandlingen och användningen av dina uppgifter.

 2. Utbyte av uppgifter inom koncernen

  IEP Technologies är ett globalt bolag. Som sådant kan vi lämna ut eller dela personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller inom koncernen IEP Technologies, som vi tillhör, för interna administrativa ändamål världen över. En del av de tjänsteleverantörers servrar som vi använder finns i USA och i andra länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Företag i dessa länder kan lyda under dataskyddslagar som inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som lagarna inom EES. Om dina uppgifter behandlas i ett land som inte har någon betydande hög dataskyddsnivå som den inom EES, använder vi avtalsreglerade eller andra erkända instrument för att på lämpligt sätt skydda dina personuppgifter. Detta påpekar vi åter uttryckligen för dig inom omfattningen av de enskilda tjänsterna.

  I den mån som personuppgifter överförs till tredjeländer görs detta på grundval av EU-kommissionens beslut om lämplighet i förhållande till Privacy Shield mellan EU och USA enligt artikel 45 i dataskyddsförordningen eller EU:s standardavtalsklausuler från 2010 enligt artikel 46.2 c i dataskyddsförordningen i samband med kommissionens beslut 2010/87/EU av den 5 februari 2010 eller ditt samtycke enligt artikel 49.1 a i dataskyddsförordningen.

 3. Överföring till brottsbekämpande och brottsutredande myndigheter

  I undantagsfall överför vi personuppgifter till brottsbekämpande och brottsutredande myndigheter. Detta görs utifrån motsvarande rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt EU:s straffprocessordning, skattelagen, lagen om penningtvätt, nationell polislagstiftning eller internationella lagar när sådana gäller.

5. Lagringsperioder

Vi lagrar personuppgifter inom ramen för rättsliga förordningar eller ditt samtycke. Vi använder följande kriterier för att fastställa den konkreta lagringsperioden:

Vi lagrar personuppgifter tills de ändamål för vilka de samlades in inte längre gäller (t.ex. vid slutet av en avtalsrelation eller via den senaste aktiviteten, om inga fortsatta skyldigheter finns, eller om ditt samtycke för den specifika uppgiftsbehandlingen återkallas).

Ytterligare uppgifter lagras endast om:

 • Rättsliga skyldigheter för lagring föreligger;
 • Uppgifterna fortfarande behövs för att hävda och göra gällande rättsliga anspråk eller för att försvara mot rättsliga anspråk, t.ex. på grund av tekniska eller kriminaltekniska krav för att försvara mot attacker på våra webbservrar och lagförandet av dem;
 • Raderingen skulle strida mot den registrerades berättigade intresse

  eller;

 • Annat undantag enligt artikel 17.3 i dataskyddsförordningen gäller.

6. Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

I EES och beroende på i vilket land du bor kan du ha juridiska rättigheter som vi vill rikta din uppmärksamhet mot nedan. Givetvis finns också vårt dataskyddsombud tillgängligt för att svara på eventuella frågor som du har om de personuppgifter som vi har samlat in om dig och behandlat. Du kontaktar dataskyddsombudet via kontaktinformationen som ges nedan.

 1. Rätt till information och rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar när som helst.

  Om uppgiftsbehandlingen baseras på ditt samtycke eller sker enligt artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen gällande ett avtal kan du även begära, i enlighet med artikel 20.1 i dataskyddsförordningen, att erhålla de lagrade personuppgifterna om dig i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format. På din begäran kan vi även överföra uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

 2. Rätt till rättelse, begränsning och radering

  Du kan dessutom, enligt artiklarna 16 till 18 i dataskyddsförordningen, begära att vi rättar, begränsar (blockerar) eller raderar dina personuppgifter om vi har behandlat dem på felaktigt sätt, om det finns skäl att begränsa vidare personuppgiftsbehandling eller om behandlingen av någon anledning blivit olaglig, eller om lagringen av personuppgifterna inte är tillåten av andra juridiska skäl. Observera att din rätt till radering kan vara begränsad av den lagstadgade lagringstiden.

 3. Rätt att göra invändningar

  Om vår behandling av personuppgifter uteslutande baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen kan du invända mot behandlingen enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har dessutom alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktreklam med verkan för framtiden enligt artikel 21.2 i dataskyddsförordningen.

 4. Rätt att återkalla

  Om du har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter genom att ge ditt samtycke har du rätt att återkalla detta med verkan för framtiden enligt artikel 7.3 i dataskyddsförordningen.

 5. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

  Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du tror att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen eller andra nationella eller internationella dataskyddslagar.

 6. Rätt till integritet i Kalifornien

  Enligt den kaliforniska civillagen avsnitt 1798.83 är invånare i Kalifornien, som har en etablerad affärsförbindelse med oss, berättigade att be oss skicka ett meddelande som beskriver den sort av personlig kundinformation som vi har delat med tredjeparter för dessa parters direkta marknadsföringssyften under föregående kalenderår. I detta meddelande identifieras vilka informationskategorier som har delats med tredjeparter, namn och adresser till dessa tredjeparter, och exempel på typer av tjänster eller produkter som marknadsförs av dessa tredjeparter. Om du bor i Kalifornien och vill ha en kopia av detta meddelande kan du skicka en skriftlig begäran till info.iep.us@hoerbiger.com.

7. Val som rör hur vi använder och lämnar ut din information

Vi strävar efter att du ska ha olika val avseende de personuppgifter som du tillhandahåller oss.

Inställningar för kakor

Du kan ställa in din webbläsare till att neka alla eller vissa webbläsarkakor, eller för att varna dig när kakor skickas. Om du inaktiverar eller vägrar kakor kan vissa delar av webbplatsen eventuellt inte nås eller fungera som det är tänkt. Mer information finns i avsnitt 9 nedan.

Ingen spårning

Vi svarar för närvarande inte på ”spåra inte-signaler”.

Kommunikation från IEP Technologies

Om du inte vill att dina kontaktuppgifter ska användas av IEP Technologies kan du ange dina preferenser i de formulär som vi använder för att samla in dina personuppgifter, eller be oss att inte behandla dina personuppgifter för dessa ändamål genom att kontakta oss på info.iep.us@hoerbiger.com. Du kan också sluta få e-post från oss genom att markera ”avsluta prenumerationen” i de e-postmeddelanden som du får från IEP Technologies. Observera att detta inte gäller för information som IEP Technologies tillhandahåller för att upprätta ett konto åt dig, ta hand om din beställning, registrera garantier, för erfarenheter av produktservice eller andra transaktioner.

8. Kontaktinformation

Om du har frågor om eller funderingar runt denna sekretesspolicy och vår integritetspraxis kan du, för att utöva dina rättigheter när det gäller dataskydd, kontakta oss/vårt dataskyddsombud via den kontaktinformation som ges nedan.

Skicka även återkallandet av ditt samtycke till följande kontaktuppgifter och ange vilket samtycke som du vill återkalla:

Ansvarigt

dataskyddsombud (för IEP Tyskland och IEP Schweiz)

IEP Technologies, LLC

417-1 South Street

Marlborough, MA 01752

USA

Tfn: +1-855-793-8407

Fax: +1-508-485-3115

Info.iep.us@hoerberger.com

Representant inom EU enligt artikel 27 i dataskyddsförordningen:

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Straße 85C

40878 Ratingen,

Tyskland

datenschutz.iep.de@hoerbiger.com

It.Sec GmbH & Co.KG

Einsteinstraße 55

89077 Ulm

Tyskland

datenschutz@it-sec.de

9. Tilläggsanmärkningar och bestämmelser för enskilda tjänster

 1. Kontaktformulär

  Uppgifter som du skickar till oss via vårt kontaktformulär behandlas för ändamålen kommunikation och utbyte av uppgifter för att kunna svara på din specifika förfrågan. Dessa uppgifter lagras så länge som de behöver behandlas för ändamålen ovan eller tills en eventuell efterföljande lagringsperiod har upphört.

 2. Förfarande för att ansöka online

  Vi erbjuder möjligheten att söka jobb hos oss online via e-post. Överföringen av e-postmeddelandet och skickade bilagor sker via internet och är därför inte krypterad om inga extra verktyg används. Dina elektroniska ansökningsuppgifter tas emot av relevant personalavdelning och vidarebefordras enbart till den avdelning som ansvarar för respektive tjänst eller till de personer som sköter behandlingen. Alla inblandade parter behandlar dina dokument med noggrann omsorg och absolut konfidentialitet.

  När urvalsprocessen av de sökande är klar lagrar vi dina ansökningsdokument i upp till tre månader och förstör sedan alla kopior såvida vi inte har ingått ett anställningsavtal med dig. Om vi skulle vilja lägga in dina ansökningsdokument i vår sökandepool kontaktar vi dig om detta. I meddelandet kan du aktivt ge ditt samtycke till fortsatt lagring av dina dokument.

  Observera att de ansökningar som du skickar till oss via e-post skickas i okrypterat tillstånd. Därför rekommenderar vi att du använder ett krypteringsprogram.

 3. Kundkonto

  Vi erbjuder våra amerikanska distributörer/representanter möjligheten att skapa ett personligt kundkonto på vår webbplats. Med ett konto kan du anpassa, länka och spara dina favoritinställningar för de tjänster som du väljer på vår webbplats.

 4. Behandling av personuppgifter för direktreklam

  Reklamkampanjer via post

  I den mån lagen tillåter kan vi komma att använda ditt namn och den postadress som vi har för att skicka reklam med våra egna erbjudanden till dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f tillsammans med skäl 47 i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse är att främja försäljning till och efterfrågan från våra befintliga kunder. Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i reklamsyfte. Ett meddelande i form av e-post till kontaktuppgifterna ovan är tillräckligt. Därefter raderar vi dina personuppgifter från vår distributionslista. De uppgifter som bevisar att du invänder sparas i ytterligare sex år i enlighet med artikel 17.3 e i dataskyddsförordningen, såvida inte andra lagringsperioder gäller. Under denna period kommer dock inte dina personuppgifter att behandlas vidare.

  Telefonreklam

  I den mån lagen tillåter kan vi även komma att använda ditt namn, företagsrelation och telefonnummer som vi fått för att informera affärskunder om våra egna erbjudanden, och gör då ett antagande om att du är intresserad. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f tillsammans med skäl 47 i dataskyddsförordningen, punkt 7.2 nr 2 UWG (Tyskland), eller respektive tillämpliga bestämmelser. Vårt berättigade intresse är att främja försäljning till och efterfrågan från våra befintliga affärskunder. Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i reklamsyfte. Ett meddelande i form av e-post till kontaktuppgifterna ovan är tillräckligt. Därefter raderar vi dina personuppgifter från vår distributionslista. De uppgifter som bevisar att du invänder sparas i ytterligare sex år i enlighet med artikel 17.3 e i dataskyddsförordningen. Under denna period kommer dina personuppgifter att vara blockerade för vidare behandling.

10. Användning av vår webbplats – profilering, kakor och webbplatsspårning


 1. Google Analytics

  Webbplatsen använder Google Analytics, en webbplatsanalystjänst från Google LLC (”Google”). Google Analytics använder ”kakor”, dvs. textfiler som placeras på din dator som en hjälp för webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen.

  Den information som genereras av kakorna om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering har aktiverats på webbplatsen kommer dock Google att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater och i övriga länder som är parter i EES-avtalet på förhand. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att föras över till en Google-server i USA och sedan förkortas där. Google kommer, för vår räkning, att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics slås inte samman med övriga uppgifter som Google innehar. Ett sätt att invända mot att Google Analytics gör webbplatsanalys är att ställa in en avanmälningskaka som instruerar Google att inte lagra eller använda dina uppgifter i syfte att utföra webbplatsanalyser. Observera att med denna lösning sker ingen webbplatsanalys enbart så länge som avanmälningskakan lagras av webbläsaren. Om du vill ställa in avanmälningskakan nu kan du klicka på https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

  Du kan också neka till användningen av kakor genom att välja lämplig inställning i din webbläsare, tänk dock på att om du gör det kan du eventuellt inte använda webbplatsens alla funktioner. Du kan även hindra Google från att samla in uppgifter som skapas av kakan och som har med din användning av webbplatsen att göra (inklusive din IP-adress) samt hindra att dessa uppgifter behandlas av Google genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som finns under följande länk. Aktuell länk är: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Mottagare av uppgifter: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 2. Google Analytics Audience

  Google Analytics Audience är en funktion inom Google Analytics som gör att vi kan analysera hur framgångsrika våra marknadsföringsaktiviteter är bland olika användare.

 3. Knappar för sociala medier

  Vår webbplats använder knappar för sociala medier för LinkedIn och YouTube. Dessa knappar för sociala medier är inte integrerade som insticksprogram via så kallade iFrame, utan är placerade som länkar. När du trycker på knapparna för sociala medier skickas du till respektive leverantörs sida. Knapparna för sociala medier gör att dessa företag kan ta emot dina personuppgifter och uppgifter om ditt besök på vår webbplats.

 4. DoubleClick by Google

  DoubleClick by Google använder kakor för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare tilldelas en pseudonymidentifikationssiffra för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har lästs. Kakorna innehåller ingen personlig information. Med DoubleClick-kakan kan Google och dess anslutna webbplatser lägga in annonser baserade på tidigare besök på våra eller andra webbplatser på internet. Den information som skapas av kakorna överförs och lagras av Google för utvärdering. Google överför uppgifterna till tredjeparter enbart när rättsliga förordningar föreskriver detta eller som en del av att en beställning behandlas. Google slår inte samman dina uppgifter med andra uppgifter som samlas in av Google.

  Om du inte godkänner behandling av detta slag kan du hindra att kakor lagras genom att ställa in din webbläsare så att den inte gör det. Du kan även hindra Google från att såväl samla in de uppgifter som skapas av kakorna och som har med din användning av webbplatserna att göra som att behandla sådana uppgifter genom att klicka på följande länk och installera det hämtningsbara insticksprogrammet för webbläsaren <https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de>. Du kan även inaktivera DoubleClick-kakorna på denna sida <http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

  Mottagare av uppgifter: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 5. YouTube-video, inbäddad via iFrame i det utvidgade sekretessläget

  Vi använder YouTube, en tjänst som levereras av Google, för att visa videoinnehåll för dig. För att skydda din integritet har vi aktiverat det utvidgade sekretessläget.

  YouTube använder även kakor för att samla in information om besökare på deras webbplats. YouTube använder dessa för att registrera videostatistik, förebygga bedrägerier och förbättra användbarheten. När du öppnar en video innebär det vanligtvis även att du ansluts till nätverket Google DoubleClick. Om du startar videon kan det sätta igång ytterligare uppgiftsbehandling, särskilt om du redan är inloggad på YouTube. Detta kan vi inte påverka på något sätt.

  När du trycker på videons startknapp samtycker du till att uppgifter överförs till YouTube LLC.

  Mer information om sekretess på YouTube finns i deras sekretesspolicy.

  Mer information om sekretess på YouTube finns i deras sekretesspolicy, <http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube>.

  Mottagare av uppgifter: YouTube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!