EXPLOSIONSSKYDDSSYSTEM

IEP Technologies är världsledande inom att tillhandahålla mångsidiga explosionsskyddslösningar för dammrelaterade risker. Vi har utfört tusentals fullskaliga explosionstester i syfte att utveckla och förfina vår kunskap om lågspridning samt verifiera våra skyddslösningar. Bland våra produkter ingår ATEX-certifierade explosionsventiler, flamfri explosionsventilation, suppression system, explosionsisoleringssystem och explosionsdetektorer. Våra produkter är FM-godkända samt uppfyller ATEX-normerna, och IEP Technologies är den enda leverantören inom branschen som erbjuder ATEX-godkända konstruktionsberäkningsverktyg. Detta innebär att samtliga skyddslösningar som utformas med vårt konstruktionsberäkningsverktyg uppfyller ATEX-normerna.

Explosion Protection

Suppression system


Ett suppression system består av tre komponenter: en detektor, en styrenhet och en eller flera dämpningsenheter. Om antändning sker expanderar ett eldklot från antändningskärnan i takt med tryckvågen som genereras av temperaturökningen och som färdas framför flamfronten. Explosionstrycksdetektorerna är konfigurerade att reagera på denna karaktäristiska tryckökning på bara några millisekunder.

Styrenheten tar emot detektionssignalen från trycksensorerna, och skickar i sin tur en aktiveringssignal till de explosionsdämpande enheterna. Kvävningsmedel sprutas med hög hastighet in i det skyddade kärlet via särskilt utformade munstycken, vilka sprider ut medlet och dränker det växande eldklotet. Eldklotet kyls snabbt ned, vilket förhindrar ytterligare explosioner och reducerar explosionstrycket. I de flesta suppression system ingår dessutom en kemisk eller mekanisk explosionsisolerande anordning som reducerar risken för att lågorna/explosionen sprids till övrig sammankopplad processutrustning.

Tillbaka till flödesdiagrammet

eSUPPRESSOR™

eSUPPRESSOR™

MEX-3-tryckdetektor

MEX-3-tryckdetektor

Statisk tryckdetektor

Statisk tryckdetektor

EX 8000 & EX 200-kontrollpanel

EX 8000 & EX 200-kontrollpanel

Explosionsisoleringssystem


Explosionsisolerande system är utformade att detektera explosioner i processkärl och skapa en barriär som reducerar risken för att lågorna/explosionen sprids till övrig sammankopplad utrustning. Om explosionen sprids är det sannolikt att en ännu starkare (mer intensiv) explosion inträffar i ett sammankopplat kärl än vad som vore fallet vid en avgränsad antändning i kärlet i fråga. Explosionsisolering är en beprövad metod som reducerar risken för att sådana starkare explosioner sker, och isoleringsanordningen är i vissa fall en viktig komponent för att en fullgod skyddsnivå ska kunna uppnås i processystemet.

Explosionsisolering kan tillämpas i utrustningskärl som skyddas av inneslutande, dämpande eller ventilerande system. Följande är de tre huvudtyperna av explosionsisoleringssystem:

• Kemisk isolering – sprutar ut ett explosionsdämpande medel i kanalledningarna som bekämpar den framskridande flamfronten och reducerar sannolikheten för att lågorna når sammankopplad utrustning och andra utrymmen i anläggningen.
• Aktiv mekanisk isolering
– aktiverar en snabbverkande ventil som skapar en mekanisk barriär i rörledningen. Mekaniska barriärer skyddar mot både lågspridning och tryckspridning till kringutrustning. En kontrollpanel och en explosionsdetektor måste ingå i systemet.
• Passiv mekanisk isolering
– en internt monterad ventil i kanalen stängs när den känner av explosionens tryckvåg. Denna metod kan användas för att isolera sammankopplade kanaler och processkärl som är utrustade med explosionsskydd. Inga ytterligare styrenheter eller sensorer behövs.

Tillbaka till flödesdiagrammet

Ventex passiv isoleringsventil

Ventex passiv isoleringsventil

IsoFlap™ passiv isoleringsventil

IFV passiv isoleringsventil

IsoDisc™ passiv isoleringsventil

Isoleringsstycke med enkel/dubbel utmatning

Infraröd detektor

IFV passiv isoleringsventil

Explosionsventilationssystem


I ett explosionsventilerande system ingår ett sprängbleck eller ett membran som monteras överst eller på sidan av den skyddade utrustningen, via vilket övertrycket som genereras av en explosion frigörs ut i luften. Ventilation är en beprövad skyddsmetod för utrustning och utrymmen där ett sådant system är möjligt att använda.

Just ventilation var under många år det allra vanligaste explosionsskyddet. Om systemet används på rätt sätt är ventilation fortfarande en mycket bra skyddsstrategi. Ventilation är ofta den mest kostnadseffektiva explosionsskyddsmetoden, men det finns förhållanden under vilka ventilation inte är praktisk eller lämplig, och då är explosionsdämpning ett bättre alternativ.

Eftersom målet med explosionsventilation är att frigöra och avlasta explosionens övertryck innan processkärlet skadas, släpps både bränt och oförbränt damm och ångor ut genom ventilöppningen. Det genererade eldklotet, vars normala volym är åtta gånger större än kärlets volym, måste släppas ut i ett säkert utrymme. Det är viktigt att notera att explosionsventiler endast avlastar deflagrationstrycket från ventilerade processkärl, och därmed är eldsvådor att vänta efter explosionen. Lämpliga brandskyddsåtgärder ska ingå i anläggningens säkerhetssystem. Dessutom är det sannolikt att explosionen sprider sig via kanalledningar, och därför är det nödvändigt att även installera explosionsisolerande anordningar.

Tillbaka till flödesdiagrammet Hämta broschyr

IV8 flamfri ventil

IV8 flamfri ventil

EVN flamfri ventil

EVN flamfri ventil

EXL flamfri ventil

EXL flamfri ventil

Explosionsavlastande ventiler

Explosionsavlastande ventiler

Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!