Komponenter I Explosionsskyddssystem


Komponenter

Oavsett om explosionsskyddssystemet som passar er bäst bygger på suppression, ventilation eller isolering kan IEP Technologies alltid erbjuda de bästa och mest ändamålsenliga produkterna. Våra systemkomponenter genomgår rigorösa tredjepartstester i syfte att erhålla de godkännanden som krävs av exempelvis ATEX och NFPA. Varje explosionsfara är unik, därför erbjuder vi olika typer av explosionsdetektorer, styrenheter och dämpningsenheter som gör det möjligt att specialanpassa skyddet efter ert specifika användningsområde.

Styrenheter

 • Enkelzon (EX 100.1/200) och flera zoner (EX-8000-styrenhet)
  Enkelzon (EX 100.1/200) och flera zoner (EX-8000-styrenhet)

  Våra styrenheter är mikroprocessorbaserade och har både styr- och verifieringsfunktioner. Enheterna består av styr- och batteriladdningskretsar, ett nätaggregat och en frontpanel som inkluderar styr- och indikationsfunktioner som visas genom ett reptåligt fönster. Styrenheternas höljen är utformade att motstå damm, smuts och andra föroreningar samt är vädertåliga. Enkel åtkomst till uttag och kontakter gör dem lätta att installera.

  Signaler som skickas från explosionstrycks- och flamdetektorer registreras, testas och utvärderas av styrenheten. Övervaknings- och aktiveringskablarna kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att inga ledningsbrott, jordfel eller kortslutningar har inträffat. Ett automatiskt självtestsystem ser dessutom till att alla viktiga funktioner hos enheten verifieras elektroniskt. Styrenheterna inbegriper problemreläkontakter för samspärrning av processutrustning och larmreläkontakter för aviseringar i händelse av att systemet aktiveras.

  Hämta databladet om enkelzon
  Hämta databladet om flera zoner

Detektion

 • SmartDS dynamiskt detektionssystem
  SmartDS dynamiskt detektionssystem

  Dynamiska mätceller i detektorn känner av tryckförändringar. Detektorn reagerar inom några millisekunder när de förinstallerade trycknivåerna överskrids, och utlöser ett larm. MEX-detektorn har upp till två keramiska sensorer inuti ett enda fast hölje. Det här är den enda detektorn som har algoritmbaserade utdata och beslutslogik som baseras på fullskaliga explosionstester, expertkunskaper och tillämpningserfarenhet. Utdata- och beslutslogiken ger den allra högsta detektionssäkerheten i klassen eftersom detektorn kan avgöra skillnaden mellan explosionsrelaterade tryckökningar och tryckvariationer i själva bearbetningsprocessen. De keramiska cellsensorerna innebär att detektorn är hållbar och tålig för mekaniska skador samt frätande damm, ångor och vätskor. MEX-detektorn kan anslutas till olika typer av styrenheter via en fältkopplingsdosa (en så kallad FAB).

  Fördelarna med MEX-detektorn är följande:

  Dynamisk tryckdetektion baserat på en tidsbunden egenskapsprofil över tryckökningar som är förknippade med avgränsade explosionsincidenter. Detta innebär ökad immunitet mot falsklarm och högre detektionssäkerhet.

  Inbegriper två tryckavkännande sensorer som förbättrar detektionssäkerheten och redundansen.

  Enhet som kan fältprogrammeras för att tillgodose ett brett omfång risker och processförhållanden. Detektorn har även en historikbuffertfunktion för programmering av börvärden vid driftsättning samt diagnostik av incidenter efter systemaktivering.

  Hämta databladet

 • Statisk tryckdetektor
  Statisk tryckdetektor

  Statiska tryckdetektorer används i stabila processer som endast har ett tröskelvärde (vid vilket detektorn aktiveras). Detektorn är fältjusterbar samt FM-godkänd. Statiska detektorer monteras vanligen i par och med vibrationsisolering för att minimera risken för falsklarm. Dessa statiska tryckdetektorer är tillförlitliga, precisa och beprövade.

  Hämta databladet

 • Infraröda och ultraviolett-infraröda detektorer
  Infraröda och ultraviolett-infraröda detektorer

  Bland optiska detektorer finns infraröda (IR) och ultraviolett-infraröda (UV-IR) detektorer som integreras i explosionsskyddssystem för specifika tillämpningar. IR-detektorer används vanligen i sammankopplade kanaler i dammhanteringssystem. UV-IR-detektorer används i skyddssystem som hanterar antändliga gaser eller ångor, exempelvis aerosolfyllningsrum och kemikalieförvaringsutrymmen.

  Hämta databladet om IR-13
  Hämta databladet om UV/IR

Suppressorer

 • eSUPPRESSOR™
  eSUPPRESSOR™

  IEP Technologies eSUPPRESSOR ™ är en högfrekvent urladdningsdämpare som används för explosionsdämpande och isoleringssystem. Dess elektromekaniska funktion är unik för industrin, eftersom inga pyrotekniska enheter krävs för aktivering. De
  eSUPPRESSOR har standardfunktioner som inkluderar tryckövervakning, utelåsningskapacitet och LED-indikering av enhetsstatus. En viktig fördel är att alla säkerhetsfunktionerna övervakas helt, vilket inte är möjligt för någon enhet som använder pyrotekniska ställdon. ESUPPRESSOR design och tillverkning har SIL2 tredje festcertifiering.

  Vid upptäckt av en explosionshändelse skickar Explosion Protection Control Unit en aktiveringssignal till eSUPPRESSOR-ventilmekanismen. Den högt specificerade utlösaren gör att ventilklaffen öppnas extremt snabbt (mindre än 10 ms), vilket tillåter att undertryckaren släpps ut genom munstyckssystemet till det skyddade volym

  Hämta databladet

 • Dämpningsenheten Pistonfire II
  Dämpningsenheten Pistonfire II

  Dämpningsenheten PistonFire består av en trycksatt förvaringscylinder med kvävningsmedel och en ventilkaross som inbegriper ett dammantändningssäkert och vattentätt hölje från NEMA (National Electrical Manufacture's Association). NEMA-höljet innehåller en aktiveringsmekanism, en tryckomkopplare, en manometer, en fyllningsventil, OSHA:s tillsynsbrytare och kabelkopplingar. NEMA-höljet är helt förseglat med en skruvplatta och ett explosionssäkert, snabbkopplat anslutningsdon som gör det enkelt att ansluta fältkablar till systemet. När systemet detekterar en förestående explosion skickas en aktiveringssignal till dämpningsenheten. Inom bara några millisekunder initierar aktiveringsmekanismen utsöndring av ett trycksatt kvävningsmedel bestående av torrkemikalier i skyddsområdet.

  Några av fördelarna med den här enheten är följande:

  DOT- och TC-godkänd – trycksatt och läckagetestad vid fabrik och levererad till anläggningsplatsen, i stället för trycksatt och testad vid kundens fabrik

  Övervakad och samspärrad lågtrycksomkopplare enligt den senaste versionen av NFPA 69

  Icke-explosiva initieringsenheter, säker att hantera (inga ATF- eller FN-restriktioner)

  OSHA-spärrningsplatta enligt den senaste versionen av NFPA 69

  Munstycken kan inspekteras i monterat tillstånd (NFPA 69), vilket innebär att munstycket inte behöver avlägsnas eller att någon inspektion av externa parter behöver utföras

  Hämta databladet

 • Suppressorn E-HRD
  Suppressorn E-HRD

  Suppressorn E-HRD är utformad för installation på alla typer av processkärl, kanaler och rör där damm, gaser och hybridblandningar förekommer. Suppressorns ventil stängs med en kupolformad skiva och en förseglingsring, och trycksätts därefter med kväve. Under kupolskivan sitter aktiveringsenheterna som består av en detonator och en kantkapningsladdning. Inom cirka 1,5 millisekunder skär kantkapningsladdningen ut ett räfflat hål på ungefär 300 grader runt kupolskivan. När skivan är kapad trycker kvävet skivan nedåt, vilket medför att det pulverformade kvävningsmedlet kan flöda ut genom hela öppningen. Optimal spridning av pulvret sker genom en särskilt utformad munstyckesanordning.

  Hämta databladet

 • Klotformad släckare med torrkemikalier
  Klotformad släckare med torrkemikalier

  HRD-släckaren med torrkemikalier är utformad att utsöndra kvävningsmedel på bara några millisekunder för att släcka explosioner som inträffar i processkärl eller för att förhindra spridning av lågor till sammankopplade kanalledningar. Släckaren är en klotformad behållare tillverkad av en höghållfast stållegering. Enheten består av en förvaringsbehållare, en fyllningsventil, en anordning med bristningsskiva och ventil, en säkerhetsplatta, en 76 cm lång aktiveringskabel och en explosionsaktiverad aktuator. Enheten är även utrustad med en lyftring för enkel hantering och förflyttning.

  Hämta databladet

 • Suppressor PHRD
  Suppressor PHRD

  Denna typ av Suppressor används för att bekämpa gas-, lösningsmedels-, ång- och dammexplosioner. Suppressorerna utsöndrar kvävningsmedel vid hög hastighet för att släcka explosionslågor i ett tidigt stadium, vilket förhindrar att farligt höga trycknivåer nås.

  Anordningen är en cylinderformad stålbehållare fylld med 3, 4 eller 16 kg kvävningsmedel i pulverform, trycksatt vid 60 bar (880 psi) med torrt kväve. Inuti flänsen sitter ett gångjärnsförsett blad som stöds av en stång och hålls stängd av en regel. Två icke-explosiva kolvaktuatorer som styrs av en gradskiva används för att initiera öppning av enheten. När aktuatorerna aktiveras av en elektrisk signal från styrenheten förflyttar kolvarna regeln, vilket gör att klaffbladet öppnas. Kvävet driver snabbt ut kvävningsmedlet genom spridaranordningen och in i det skyddade utrymmet.

  Hämta databladet

Isoleringsenheter

 • Snabbverkande isoleringsventil
  Snabbverkande isoleringsventil

  Den snabbverkande isoleringsventilen är en effektiv lösning för kritiska explosionsisoleringstillämpningar. Ventilen aktiveras på bara några millisekunder och skapar en mekanisk barriär inuti rörledningen. Den snabbverkande isoleringsventilen har ett hölje av rostfritt stål med en fullverkande ventilöppning, även den i rostfritt stål. Ventilen är utformad att motstå en deflagrationstryckvåg på 10,4 bar (150 psi) utan att materialet deformeras. Explosionen hämmas på bara några millisekunder genom att kväve snabbt utsöndras via en kolvaktuator. Kvävet sprutas ut av IEP Technologies snabbutsöndrande flaska. Detektionsanordningen utgörs vanligtvis av IEP Technologies explosionstrycksdetektor. Detektorn övervakas av IEP Technologies styrenhet, vilken även styr larm, systemaktivering och processavstängning. Vanliga tillämpningar för denna typ av ventil är explosionsisolering i dammuppsamlare, kvarnar, fläktar, ångåtervinningsprocesser, torkare och annan sammankopplad processutrustning.

  Hämta databladet

 • ProFlapPlus passiv isolering – klaffventil
  ProFlapPlus passiv isolering – klaffventil

  När processutrustning är belägen utomhus eller nära en utvändig vägg är explosionsavlastande ventilation en tillämplig och praktisk skyddsmetod. För att skydda sammankopplad utrustning är det emellertid mycket viktigt att systemet även förhindrar att lågor och brinnande material färdas tillbaka uppströms. Detta uppnås antingen genom ett aktivt isoleringssystem (kemiskt eller mekaniskt) eller med en passiv isoleringsventil. Den passiva explosionsisoleringsventilen är en självaktiverande anordning som skapar en mekanisk barriär som hindrar spridning av lågor och brinnande material till sammankopplad utrustning uppströms. Denna typ av ventil har unika funktioner och egenskaper, bland annat en ansamlingssensor, en slitagesensor och en gränssnittspanel.

  Hämta databladet

 • Ventex passiv isolering – flottörventil
  Ventex passiv isolering – flottörventil

  När processutrustning är belägen utomhus eller nära en utvändig vägg är explosionsavlastande ventilation en tillämplig och praktisk skyddsmetod. För att skydda sammankopplad utrustning är det emellertid mycket viktigt att systemet även förhindrar att lågor och brinnande material färdas tillbaka uppströms. Detta uppnås antingen genom ett aktivt isoleringssystem (kemiskt eller mekaniskt) eller med en passiv isoleringsventil. Den passiva explosionsisoleringsventilen är en självaktiverande anordning som skapar en mekanisk barriär som hindrar spridning av lågor och brinnande material till sammankopplad utrustning uppströms.

VENTILER OCH FLAMFRIA VENTILER

 • IV8 Flamfri Explosionavlastande Ventil
  IV8 Flamfri Explosionavlastande Ventil

  IV8 flamfri explosionsventil är ett explosionsskydd avsett för processkärl belägna inomhus eller på områden där vanlig explosionsventilation inte kan användas på ett säkert sätt. På sådana platser kan flamfria explosionsventiler vara den bästa lösningen. När en explosion inträffar öppnas ventilanordningen och ventilerar explosionstrycket och lågorna genom en flamspärr, vilket kyler ner de heta gaserna och släcker elden. IV8 består av en explosionsavlastande ventil och ett flamspärrnät av rostfritt stål inneslutna i en tålig ram av ytbehandlat kolstål. Ventilens inbyggda bristningssensor gör det möjligt för personalen att snabbt reagera och ingripa i händelse av ett explosionstillbud i det skyddade utrymmet.

  Hämta databladet

 • EVN Flamfri Explosionavlastande Ventil
  EVN Flamfri Explosionavlastande Ventil

  Många processkärl är belägna inomhus eller på områden där vanlig explosionsventilation inte kan tillämpas på ett säkert sätt. I sådana situationer kan den bästa skyddslösningen i stället vara flamfria explosionsventiler. Den flamfria ventilen består av en ventilationsenhet med inbyggd flamspärr. När en explosion inträffar öppnas ventilationsenheten och skickar explosionen genom flamspärren där den genererade gasen kyls ned, vilket hindrar lågor från att slungas ut eller föras vidare till omgivande utrymmen. De integrerade elektroniska styrenheterna håller personalen på fabriken informerad om systemets tillstånd och status.

  Hämta databladet

 • Explosionsventiler
  Explosionsventiler

  IEP Technologies explosionsventilpaneler är utformade att minimera skadorna på processkärl, kanaler och annan anläggningsutrustning i händelse av att en deflagration i antändligt material inträffar. Produkterna är avlastande enheter som brister vid på förhand fastställda trycknivåer, vilket gör att eldklotet och tryckvågen som skapas av explosionen kan ventileras till ett säkert utrymme. Ventilpanelerna är högpresterande enheter som kan monteras i väggarna, och i vissa fall i taken, på processkärl. De finns tillgängliga i flera olika storlekar, konfigurationer, skyddsklasser och material som passar olika tillämpningsområden. Ventilpanelerna finns i rektangulärt, runt, kupolformat eller plant utförande. Tillvalen inbegriper isolerade ventilpaneler och bristningssensorer som indikerar när en ventilpanel har öppnats.

  Hämta databladet


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!