De kostsamma konsekvenserna av en explosion

Tänk på de förödande konsekvenser som en explosion skulle medföra på er fabrik eller tillverkningsanläggning. Verksamheten skulle stängas ner i flera dagar, kanske i flera veckor. Affärsavbrottet och den förlorade produktiviteten skulle kunna innebära ett konkurrensmässigt bakslag för företaget. Kostnaden för försäkringar skulle kunna öka drastiskt. Och än värre är att era anställda skulle kunna råka ut för allvarliga, i vissa fall dödliga, skador.

Hur inträffar en explosion?

En deflagration, d.v.s. en värmedriven explosion, kräver fem faktorer: bränsle, syre, spridning, en antändningskälla och ett stängt utrymme. Genererar er verksamhet dessa faktorer? Bränslet kan utgöras av bulkmaterial som sprids i form av findammoln, en antändlig gas eller en flyktig kemikalie som avger ångor. Syre förekommer vanligtvis i de flesta fabriksprocesser. Antändningskällan kan vara en låga eller en svetsloppa, eller kan uppkomma till följd av självantändning, friktion eller elektrostatisk gnistbildning. Dessutom behövs ofta stängda utrymmen i fabriksprocessen. När samtliga fem faktorer förekommer innebär det att det finns risk för explosion på fabriken.

Hur utvecklas en explosion?

En explosion är en förbränningsvåg – eller deflagration – som sprider sig långsammare än ljudets hastighet. En flamfront förflyttar sig till en början i låg hastighet, men hastigheten ökar därefter snabbt och genererar ett starkt tryck eller en stötvåg. Eftersom de flesta industriprocesser inte är utformade att stå emot trycket som skapas vid en explosion uppstår sprickor i processutrustningen, vilket medför att den destruktiva tryckvågen och flammorna frigörs och sprids. Efterföljande skador kan medföra att en mycket större sekundär explosion inträffar till följd av att den första explosionen rör upp dammlager på fabriken. Branden kan även sprida sig ytterligare.

 

Det genomsnittliga beloppet i dollar som förloras per explosionsincident under ett typiskt år är 3,4 miljoner.

De totala förlusterna till följd av explosioner är fyra gånger högre än förlustbeloppen som orsakas av samtliga andra incidenter, bränder inbegripet.Explosioner utgör orsaken till färre än 4 % av alla driftstopp, men står för nästan 40 % av de totala förlusterna.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!