Cyklonseparatorer


Utmaning

Cyklonseparatorer används både som mottagningskärl och vid uppsamling av damm. Dessa maskiner separerar fast material från luftströmmen med hjälp av centrifugering som drivs av en cyklon, eller virvel, när luft matas in tangentiellt i virveln. Dammet eller det granulära materialet slungas mot maskinens väggar och faller sedan ned i ett fat, där en cellmatare tömmer ut materialet. Den renade luften som återstår släpps ut via en utmatningskanal.

Farorna

Om materialet som bearbetas i denna process är antändligt så är dammet som materialet genererar sannolikt explosivt. När en cyklonseparator används som primär separationsanordning kan ett explosivt dammoln bildas och förekomma kontinuerligt under tiden som maskinen arbetar. Under dessa förhållanden krävs det bara en enda antändningskälla för att utlösa en explosion. Källan kan härröra från statisk elektricitet eller inkommande brinnande partiklar, som exempelvis kan komma från kvarnar eller torkar som används i föregående processteg.

Överväganden gällande skyddssystem

Skyddssystem för cyklonseparatorer måste se till att innerytan av maskinväggen förblir slät och jämn så att separatorn kan arbeta effektivt. IEP Technologies suppression system åstadkommer detta eftersom systemet använder spolningsspridaranordningar som sprider kvävningsmedel.

Beskrivning av skyddssystemet


Cyklonseparatorer finns vanligtvis inne i fabriken där explosionsavlastande ventilation ofta inte är möjlig. Dessutom utgör separatorernas konfiguration en utmaning för explosionsavlastande ventilation, eftersom en slät innervägg och ett tillräckligt ventileringsutrymme krävs. Lösningen är därför ett suppression system. I ett sådant system ingår explosionstrycksdetektorer som monteras på cyklonseparatorn. Dessa bevakar de tryckökningar som kan innebära en förestående explosion. Detektorerna skickar en signal till kontrollpanelen som aktiverar snabbverkande släckare och samtidigt avbryter bearbetningsprocessen.


De släckare som monteras på cyklonseparatorn är utformade att snabbt utsöndra kvävningsmedel och släcka eldklotet innan farliga trycknivåer nås. En isoleringssläckare monteras vid ingångskanalen och ser till att bakflammor inte färdas tillbaka mot processutrustningen uppströms. Dessutom monteras en explosionssäker cellmatare på fatet, som reducerar risken för att brinnande material förs vidare till utrustning nedströms.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!