Damm och stoftuppsamlare


Tillämpning

Damm- och stoftuppsamlare används både som mottagningskärl och vid uppsamling av damm. Uppsamlarna separerar damm från luftströmmen med hjälp av en rad filterpåsar eller filterkassetter. Den dammrika luftens hastighet sänks när luften når uppsamlaren och en del av dammet faller ned i maskinens uppsamlingsfat, som töms via en cellmatare. Det lättare dammet fångas upp av olika filter, som regelbundet rensas med tryckluft eller en skakningsmekanism.

Farorna

Om materialet som bearbetas i denna process är antändligt så är dammet som materialet genererar sannolikt explosivt. Dammuppsamlare samlar upp det mest finfördelade, och därmed även det mest lättantändliga, dammet som genereras under olika processer. Därför tillhör dammuppsamlare de processkärl som oftast behöver skyddas. Många dammuppsamlare hanterar dammansamlingar som ligger under explosionsgränsen. Under tiden som filterkomponenter rensas, antingen genom skakning eller omvänd tryckluft, kan emellertid explosiva mängder damm ansamlas i maskinen. Under dessa förhållanden krävs det bara en enda antändningskälla för att utlösa en explosion. Källan kan härröra från statisk elektricitet eller inkommande brinnande partiklar, som exempelvis kan komma från kvarnar eller torkar som används i föregående processteg. Utöver att dammuppsamlaren skadas kan deflagrationen även spridas till kringutrustning. NFPA 654 föreskriver att deflagrationsisolering bör övervägas i syfte att stoppa lågspridning mellan sammankopplade utrustningskärl och system.

Överväganden gällande skyddssystem

Skyddssystem för cyklonseparatorer måste se till att innerytan av maskinväggen förblir slät och jämn så att separatorn kan arbeta effektivt. IEP Technologies suppression system åstadkommer detta eftersom systemet använder spolningsspridaranordningar som sprider kvävningsmedel.

Beskrivning av skyddssystemet

När dammuppsamlare är monterade utomhus eller nära en utvändig vägg är explosionsavlastande ventilation en tillämplig och praktisk skyddsmetod. Explosionsventilationssystemets skydd utgörs av en ventil som brister vid ett på förhand fastställt bristningstryck, vilket avlastar trycket som orsakas av en deflagration. För processutrustning som är belägen inomhus och inte står i närheten av en utomhusvägg kan i stället flamfri ventilation användas. De flamfria ventilerna fångar upp lågor och gaserna kyls ned när de passerar genom ett masknät av rostfritt stål.

Dammuppsamlare är ofta belägna inne i fabriken, vilket innebär att skyddssystem i form av explosionsventilation ofta är opraktiska. Lösningen är då ett explosionsdämpande system. I ett sådant system ingår explosionstrycksdetektorer som monteras på dammuppsamlaren, och dessa spårar tryckökningar som kan innebära en förestående explosion. Detektorerna skickar en signal till kontrollpanelen som aktiverar snabbverkande släckare och samtidigt avbryter bearbetningsprocessen. De släckare som monteras på dammuppsamlaren utsöndrar snabbt ett kvävningsmedel som släcker eldklotet innan farliga trycknivåer nås. En isoleringssläckare monteras vid ingångskanalen och förhindrar att bakflammor färdas tillbaka mot processutrustningen uppströms.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!