Flashtorkar


Tillämpning

Flashtorkar används för att torka vått och våtlagt material, exempelvis majsstärkelse. Materialet som ska torkas matas in i en varmluftsström som genereras av en olje- eller gasdriven värmare. Produkten torkar under tiden som den transporteras längs torkarens kanaler. Kanalerna löper sedan ut i en uppsättning cyklonseparatorer eller andra separationsmaskiner som avlägsnar den torkade produkten från luftströmmen. Sekundära separatorer, exempelvis dammuppsamlare, kan också användas.

Farorna

Om materialet som bearbetas i denna process är antändligt så är dammet som materialet genererar sannolikt explosivt. I system där flashtorkar ingår blir materialet som bearbetas alltmer känsligt för antändning i takt med att det passerar nedåt i torkaren och förlorar sin fukt. Den minsta antändningsenergi som krävs för att en torkad produkt ska antändas kan vara så pass låg att statisk urladdning kan räcka. Dessutom kan material som ansamlas på torkarens väggar absorbera tillräckligt mycket energi för att självantändas. Deflagrationen som sker genererar höghastighetslågor samt snabbt ökande och farliga trycknivåer till följd av tryckansamlingseffekten som uppstår i kanalerna.

Överväganden gällande skyddssystem

Skyddssystem för flashtorkar måste kunna tillföra en tillräcklig koncentration medel i samtliga delar av processen. Om cyklonseparatorer används måste systemet dessutom se till att de invändiga väggarna förblir släta och jämna för effektiv luftseparation. IEP Technologies suppression system tillgodoser detta tack vare att systemet inte har några utskjutande delar som stör processen, och genom att det har spolningsspridaranordningar som utsöndrar kvävningsmedel där det behövs.

Beskrivning av skyddssystemet

I ett suppression system för flashtorkar monteras explosionstrycksdetektorer på flera platser längs torkarens kanaler och på samtliga luftseparationskärl. Dessa detekterar tryckökningar som kan innebära en förestående explosion och signalerar till kontrollpanelen när sådana ökningar upptäcks. Systemets styrenhet aktiverar snabbverkande släckare och avbryter samtidigt bearbetningsprocessen. Släckarna är utformade att snabbt utsöndra kvävningsmedel och släcka eldklotet innan farliga trycknivåer nås samt att förhindra att lågorna sprider sig. Även de släckare som sitter på luftseparatorerna släcker eldklotet och förhindrar att explosionen sprider sig till sammankopplad utrustning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!