Kvanrnar och Pulveriserare


Tillämpning

Malningsprocesser omfattar en rad olika utrustningstyper. Vanligtvis färdas material nedåt i en inloppskanal till kvarnens mitt, varifrån materialet slungas utåt mot flera uppsättningar överlappande valsar. Även mekaniska kvarnar används för att finmala materialet. När partiklar, eller partiklar och metall, kolliderar skapas ett mycket finkornigt material som matas ut i ett mottagningskärl. Detta kan utföras mekaniskt via ett transportband, med pneumatisk kraft eller med tyngdkraftsutmatning.

Farorna

Kvarnsystem medför särskilda risker och faror. Utöver att ett kvarnsystem producerar mycket finkornigt material utgör även dess rörliga delar och energin som genereras under arbetet antändningsrisker. Antändningskällor kan uppstå både inuti maskinen och i form av stötgnistor från främmande material i matarströmmen. Endast vissa delar av det främmande materialet, exempelvis metallspån, avlägsnas med hjälp av magnetiska separatorer som ofta installeras i kvarnar. Flertalet kvarnar är utformade att motstå de dynamiska trycknivåer som intern deflagration genererar, men kringutrustning och kanaler kan fortfarande vara sårbara för effekterna av en explosion.

Beskrivning av skyddssystemet

Det faktum att kvarnen och mottagningskärlet ofta är belägna nära varandra gör det möjligt att innefatta båda delar i en enhetlig skyddszon. Större system kan delas upp i flera zoner som kan initiera suppression oberoende av varandra. Explosionstrycksdetektorer monteras på både kvarnen och mottagningsutrustningen. Dessa detekterar tryckökningar som kan innebära en förestående explosion. Även infraröda detektorer används ofta i kvarnsystem som inbegriper pneumatiskt driven transport av det malda materialet. Detektorerna skickar en signal till kontrollpanelen som aktiverar snabbverkande släckare och samtidigt avbryter bearbetningsprocessen. De släckare som monteras på kvarnfatet och uppsamlingskärlen är utformade att släcka eldklotet innan farliga trycknivåer nås. Isoleringssläckaren med slanganordning i kvarnens matningskanaler samt isoleringssläckaren med spridarmunstycke i transportkanalen utsöndrar kvävningsmedel för att förhindra att lågorna sprids vidare.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!