Processisolering


Farorna

Enligt NFPA 654 ska deflagrationsisolering övervägas i syfte att förhindra spridning av lågor mellan sammankopplade utrustningskärl, men många maskiner installeras fortfarande utan denna kritiska skyddskomponent. Följande exempel illustrerar en sådan situation. En dammuppsamlare som har en explosionsavlastande ventilpanel installeras. Panelen monteras på ett tak så att den kan ventilera en explosion utåt i atmosfären. Utan en isoleringsbarriär kan lågor dock fortfarande spridas med hög hastighet från uppsamlaren till sammankopplade utrustningskärl, vilket medför att förödande sekundära explosioner inträffar. Att endast ventilera sammankopplade kärl ger inte ett tillräckligt skydd eftersom antändningskällorna och de höga trycknivåer som uppstår vid en explosion innebär att faran kan spridas vidare.

Lösning med mekanisk isoleringsventil

IEP Technologies erbjuder både passiv och aktiv explosionsisolering som förhindrar spridning av lågor. Den passiva explosionsisoleringsventilen är en självaktiverande anordning som skapar en mekanisk barriär för att förhindra spridning av lågor och brinnande material mellan sammankopplad utrustning. En aktiv, snabbverkande isoleringsventil stängs och skapar en mekanisk barriär som förhindrar deflagrationsspridning. Den är utformad att motstå det mycket höga tryck som genereras av en deflagration i ett slutet kärl. Denna lösning väljs ofta för att isolera sammankopplade kärl med låg hållfasthet mot deflagrationsspridning när produktkontaminering är en viktig faktor. Explosionstrycksdetektorer monteras på kärlen, och dessa spårar tryckökningar som kan innebära en förestående explosion. Detektorerna skickar en signal till kontrollpanelen som aktiverar den snabbverkande isoleringsventilen och samtidigt avbryter bearbetningsprocessen.

Lösning med kemisk isolering


Kemiska explosionsisoleringsbarriärer från IEP Technologies aktiveras på samma sätt som den snabbverkande isoleringsventilen som beskrivs ovan. När systemet tar emot utlösningssignalen utsöndrar barriärerna släckningsmedel i kanalen, vilket hindrar lågor och brinnande material från att färdas vidare till sammankopplad processutrustning. I stora kanalledningar distribueras medlet genom ett rör på 7,5 cm. I mindre kanaler utsöndras medlet via en slanganordning på 2,5 cm som är kopplad till en distributionskonsol.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!