Spruttorkar


Tillämpning

I ett typiskt spruttorkningssystem sprutas ett organiskt, vattenbaserat slam in i torkkärlet via ett munstycke. När det finfördelade materialmolnet faller nedåt med hjälp av tyngdkraft torkas det av en inkommande varmluftström. Det torkade materialet förflyttas från fatet och torkas eller kyls eventuellt ned ytterligare i en virvelbäddstork/-kylare innan det skickas till en separator, exempelvis en dammuppsamlare eller en cyklonseparator (som visas på bilden). Flera separatorer kan ingå i systemet.

Farorna

Ett spruttorkningssystem genererar i regel mycket stora mängder potentiellt explosivt material. När materialet matas in i torkaren är det i form av en våt spray, men det torkar snabbt och blir då mer känsligt för antändning. Antändningskällan kan utgöras av inkommande brinnande partiklar från en gas- eller oljedriven värmare och dessa partiklar kan uppnå så pass höga temperaturer som 260 °C. Antändningskällan kan även härröra från komponenter som används i tidigare processteg eller i form av självantändning av ansamlat material inuti torkaren.

Överväganden gällande skyddssystem

Skyddssystem för torkaranordningar måste se till att innerytan av maskinväggen förblir slät och jämn. Detta för att förhindra att material ansamlas och säkerställa att torkaren och cyklonsystemet fungerar som de ska. IEP Technologies suppression system åstadkommer detta eftersom systemet använder spolningsspridaranordningar som sprider kvävningsmedel.

Beskrivning av skyddssystemet


Torkarsystem har vanligtvis två olika sektioner. Den första maskinsektionen torkar materialet. Den andra sektionen separerar det torra materialet från luftströmmen. Därför är även det suppression system som normalt används ett tvåzonssystem. Torkkärlet och dammseparatorn/-separatorerna omfattas av skyddszoner som fungerar oberoende av varandra. Skyddssystemet skapar isoleringsbarriärer som förhindrar att explosioner sprids till sammankopplade kärl. I dessa system ingår explosionstrycksdetektorer som monteras på torkaren och dammseparatorn (exempelvis en cyklonseparator), och dessa spårar tryckökningar som kan innebära en förestående explosion. Detektorerna skickar en signal till kontrollpanelen. Signalen aktiverar snabbverkande släckare i den berörda zonen, som snabbt utsöndrar kvävningsmedel i syfte att släcka eldklotet innan farliga trycknivåer nås. Isoleringssläckare som monteras på kanalerna förhindrar explosionsspridning till sammankopplad processutrustning. Styrenheten stänger även av processen automatiskt för att förhindra att brinnande material, damm och luft sprids vidare.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!