Fluid Bed Torkar


Tillämpning

Fluid bed tork används för att kyla ned eller torka material. Produktmaterial tyngdkraftmatas till en innesluten och vågrät perforerad platta. Varm eller kall luft som matas in under plattan blåser genom produkten och skapar en virvelbädd av materialet. Fluid bed tork (eller -kylaren) oscillerar på ett sätt som gör att materialet transporteras till en regleringsdamm på plattans utloppssida. Luften blåses ut genom toppmonterade tömningskanaler som leder till en eller flera dammuppsamlare eller cyklonseparatorer.

Farorna

Om materialet som bearbetas i denna process är antändligt så är dammet som materialet genererar sannolikt explosivt. Fluid bed torkar/-kylare genererar damm eller luftblandningar som kan vara explosiva när materialet som torkas eller kyls ned fluidiseras av den inkommande luften. Under dessa förhållanden krävs det bara en enda antändningskälla för att utlösa en explosion. Källan kan härröra från inkommande brinnande partiklar, exempelvis från torkar som används i tidigare processteg. Material som fastnar på torkarens väggar eller som ansamlas i den invändiga regleringsdammen kan dessutom självantändas och därmed utgöra antändningskälla för en explosion.

Beskrivning av skyddssystemet

Fluid bed torkar/-kylare står vanligtvis inne i fabriken, vilket innebär att skydd i form av explosionsavlastande ventilation är opraktiskt. Även maskinernas utformning utgör ett problem för ventilering. Lösningen är därför ett suppression system. I systemen ingår explosionstrycksdetektorer som monteras på Fluid bedtorken/-kylaren, och dessa spårar tryckökningar som kan innebära en förestående explosion. Detektorerna skickar en signal till kontrollpanelen som aktiverar snabbverkande släckare och samtidigt avbryter bearbetningsprocessen. De släckare som monteras på torkaren/kylaren utsöndrar snabbt kvävningsmedel i syfte att släcka eldklotet innan farliga trycknivåer nås. Isoleringssläckare som monteras på inloppskanalerna och dammutsugningskanalerna förhindrar explosionsspridning till sammankopplad processutrustning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!